VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Interpretační seminář

Navazuje na předmět Nauka o hudbě. Přibližuje žákům hudbu v co nejširším rozsahu, tj. hudbu všech druhů, žánrů a stylů. V rámci vyučování se žáci stávají interprety skladeb, které studují v hlavním oboru. Vzájemně se hodnotí a vyjadřují svůj názor na provedené skladby. Tím se všestranně rozvíjí jejich hudebnost. Interpretační seminář využívá inspiraci a podněty z ostatních uměleckých oborů a prohlubuje žákův estetický názor i na mimoumělecký svět.

Hudební praxe

Je určeno žákům hry na klávesové nástroje (klavír, keyboard, varhany). Podporuje osobitý přístup žáka k interpretovaným skladbám a zároveň vede žáka k tvořivému uplatňování všech poznatků získaných studiem v hlavním oboru.

Klavírní improvizace

Je volitelný předmět určený pro žáky, kteří projeví výraznější improvizační schopnosti a hlubší zájem o tuto hudební oblast. Zaměřuje se na rozšiřování a obohacování improvizačních dovedností žáka. Předmět je primárně určen pro žáky „Hry na klavír“, vybrat si jej mohou také zájemci studující „Hru na keyboard“, „Hru na varhany“ apod. Žák se seznámí s improvizací v různých hudebních stylech, podrobněji se však náplň a zaměření předmětu upraví podle osobní profilace žáka (improvizace v klasicko-romantickém výrazu, poprocková, jazzová apod.)

Souborová hra

Cílem výuky je zapojit žáky do společné práce na hudebním díle – každý podle svých možností, vždy ale maximální možnou mírou. Naším úmyslem je tedy vést žáky nejenom k hudbě samotné. U dětí se pěstují schopnosti týmové spolupráce, odpovědnosti za společné dílo a pozitivní stránky osobnosti (spolehlivost, dochvilnost, odpovědnost, vytrvalost, schopnost pomoci druhému …) Důležité je uplatnění samotné a přispění k celkovému společnému hudebnímu dílu. Není vždy důležitý výkon jednotlivých členů souboru, ale především výkon celku. Předmět by měl žáka přivést ke kolektivnímu muzicírování, vypěstovat v něm smysl pro kolektivní hudební spolupráci, vzbudit radost za společné hry. Výuka probíhá ve větším obsazení, kdy na rozdíl od komorní hry součástí jednotlivých sekcí není pouze jeden hráč. Takže žák se učí souhry, samostatnosti a zároveň kolektivní vyrovnanosti nejen v rámci dané sekce, ale také v rámci celého tělesa.

Komorní hra

Cílem výuky je zapojit žáky do společné práce na hudebním díle – každý podle svých možností, vždy ale maximální možnou mírou. Naším úmyslem je tedy vést žáky nejenom k hudbě samotné. U dětí se pěstují schopnosti týmové spolupráce, odpovědnosti za společné dílo a pozitivní stránky osobnosti (spolehlivost, dochvilnost, odpovědnost, vytrvalost, schopnost pomoci druhému …). Důležité je uplatnění samotné a přispění k celkovému společnému hudebnímu dílu. Není vždy důležitý výkon jednotlivých členů souboru, ale především výkon celku. Předmět by měl žáka přivést ke kolektivnímu muzicírování, vypěstovat v něm smysl pro kolektivní hudební spolupráci, vzbudit radost za společné hry. Výuka probíhá v menším obsazení od dvou hráčů (duo) pro početnější tělesa komorní hudby (např. oktet – osm hráčů). Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný s předmětem Souborová hra.

Hra v orchestru

Předmět hra v orchestru se zaměřením na orchestrální hudbu, je určen žákům všech studijních zaměření vyučovaných na ZUŠ Třinec v hudebním oboru. Tento předmět se liší od Souborové hry nástrojovým obsazením hudebního tělesa. Cíl a vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný s předmětem Souborová hra.

Školní kapela

Školní kapela je hudební, vokálně-instrumentální soubor určen pro nadané žáky všech studijních zaměření. Je zaměřen především na populární a jazzovou hudbu. Žákům nabízí možnost uplatnit a rozvíjet jejich schopnosti v oblasti interpretace, improvizace, případně kompozice a tvorby aranžmá. Členové souboru získávají také poznatky v oboru ozvučovací techniky. Velmi přínosná pro žáky jsou pravidelná veřejná vystoupení.