SÓLOVÝ ZPĚV

SÓLOVÝ ZPĚV

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním vyjadřovacím prostředkem, který se uplatňuje v umělé hudbě všech stylových období a žánrů, ve skladbách sólových, sborových i komorních. Cílem pěvecké výchovy I. stupně je zachování charakteru dětského hlasu, jeho lehkosti a přirozenosti. Při tom je třeba vybavit žáka takovými pěveckými návyky, které by mu umožnily nastudovat se vkusem a přiměřeným výrazem jednoduché lidové písně a umělé písně s instrumentálním doprovodem. Žák měl by mít vypěstovaný smysl pro kultivovaný projev, krásu hudební fráze a kantilény, pro respektování hlavních reprodukčních zásad. Měl by ovládat zásady správné pěvecké výslovnosti a při reprodukci písní by měl vycházet z procítění a pochopení hudebního a slovního obsahu zpívaného textu. Během studia je zapotřebí vytvořit u žáka takový vztah ke zpěvu, který by byl trvalým vyjadřovacím prostředkem jeho hudebních představ.