Přijímání nových žáků pro školní rok 2020/2021

Přijímání nových žáků pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, vyhlašuji tímto termíny talentových zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/2021. V současné době, kdy se provoz na školách obnovuje postupně, ještě nemáme přesné pokyny k přijímání nových žáků. Je tedy možné, že se níže uvedený způsob přijímacího řízení ještě může změnit. Sledujte prosím naše webové stránky, případné změny okamžitě uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.

 

Termíny talentových zkoušek:

·         Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596): pondělí 8. 6. 2020 – čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.)

·         Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696): pondělí 8. 6. 2020 – středa 10. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.)

·         Hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): úterý 9. 6. 2020 a čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.)

Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“.

 

Informace o vyplnění přihlášky:

Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“. Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Nyní používáme nový typ přihlášek ke studiu, tzv. interaktivní přihlášku. Pomocí ní si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušek na jednotlivých pobočkách (čímž se vyhne čekání ve frontě při zkouškách a zároveň tím dodržíme hygienický požadavek o shromažďování minimálního počtu osob.)

Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem.   

Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 je 100 žáků. Výsledky přijímacího řízení se rodiče budou moci dozvědět nejpozději dne 30.6 2020, a to přes internetový odkaz, který zákonný zástupce obdrží mailem po odeslání přihlášky, dále na webových stránkách školy a také na vývěsce školy na hlavní budově (Třanovského 596, Třinec).

 

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Žák se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Zákonný zástupce na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria níže) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor.

Během přijímacího řízení budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici).

Pokud by nařízením vlády nebyla při talentové zkoušce povolena osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců, proběhne talentová zkouška distančním způsobem (online videohovory, telefonicky apod.), a to ve stejných termínech a časech zvolených zákonným zástupcem na interaktivní přihlášce. O tomto náhradním způsobu přijímacího řízení bychom vás ještě podrobněji informovali.

 

Další kola přijímacího řízení:

V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2020.

 

Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati:

Přijímacího řízení se musí zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli zavedení systému nových interaktivních přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku.

 

Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další obor (předmět):

Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole jiný obor nebo předmět). To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.

 

Kritéria přijímacího řízení:

HUDEBNÍ OBOR:

Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo.

Hodnocena jsou tato kritéria:

·         zpěv písně (intonace)

·         opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch)

·         opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)

 

V Třinci, dne 4. 5. 2020

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy